Klachtenregeling

Wij vinden het belangrijk u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u niet tevreden bent over de zorgverlening van de huisartsendienst Smash, of een signaal ter verbetering aan ons wilt melden. Wij waarderen het als u ons de gelegenheid geeft van uw signaal of klacht te leren en onze organisatie de kans geeft om daar waar nodig bij te sturen.

De klachtenafhandeling kent een formele en een informele procedure. U kunt op het digitale klachten/signaleringsformulier aangeven welke manier uw voorkeur heeft.

Informele procedure/signaal

Indien u uw melding wenst af te geven als signaal, zal uw melding worden doorgestuurd naar de klachtenfunctionaris van Smash. Deze klachtenfunctionaris zal de melding met betrokken zorgverleners binnen de organisatie bespreken teneinde leerpunten te ontdekken en verbeteringen door te voeren.

Formele procedure/klacht

U kunt een klacht indienen als u ontevreden bent over de behandeling door een zorgverlener. Als u een klacht hebt, kan er een bemiddeling plaatsvinden tussen u en degene tegen wie uw klacht zich richt. Deze bemiddeling heeft als doel uw klacht naar tevredenheid af te handelen. U zal hierbij begeleiding ontvangen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Van deze diensten kunt u gratis gebruik maken. Uw klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Het bespreken van een klacht met de betrokken zorgverlener leidt meestal tot een snelle oplossing als u rechtstreeks en zo snel mogelijk na uw ervaring spreekt met degene die naar uw mening uw klacht of onvrede heeft veroorzaakt.

Een klacht of signaal indienen

U kunt uw klacht of signaal indienen op deze website via het klachten/signaleringsformulier dat direct bij de klachtenfunctionaris terecht komt. De klachtenfunctionaris neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Om uw klacht/signaal goed in behandeling te kunnen nemen is het van belang dat u duidelijk omschrijft waarover uw klacht/signaal gaat. Geef daarom zo feitelijk mogelijk neer wat uw klacht/signaal is en wanneer de gebeurtenis waarover u niet tevreden bent plaatsvond. Vermeld a.u.b. uw naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer. De klachtenfunctionaris neemt contact met u om uw melding te bespreken. Als u liever uw klacht of signaal per post verstuurd, stuur uw brief naar:

Klachtenregeling Stichting Mobiele Artsen Service Haaglanden (Smash)
T.a.v. de Klachtenfunctionaris
President Kennedylaan 15
2517 JK Den Haag

Andere mogelijkheden

Als u er ook na bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u zich wenden tot de geschilleninstantie. Smash is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

Voor meer informatie over de geschillenregeling en het indienen van een geschil kunt u terecht op de website van de SKGE. U kunt ook telefonisch contact opnemen of een brief sturen. SKGE Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven, Tel. 088 0229100.

Procedure

Meer informatie over de procedure en de afhandeling van uw klacht leest u in de klachtenregeling van Smash.

Klachten-/signaleringsformuler

Gegevens melder

Melding

 

Openingstijden

Maandag t/m Donderdag
17.00 - 08.00 uur

Weekend
Vrijdagmiddag 17.00 uur tot
maandagochtend 08.00 uur

Feestdagen
Vanaf 17.00 uur de dag ervoor tot 08.00
uur de dag erna