Uw privacy

Als u belt met de huisartsenpost, nemen wij het gesprek op. Alle noodzakelijke gegevens noteren wij bovendien in ons computersysteem. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.

Elk telefoongesprek nemen wij op. Dit doen wij om de kwaliteit van de hulpverlening te bewaken. Ook gebruiken we de opnames om te controleren wat er precies gebeurd is als er klachten of misverstanden zijn.

De opnames worden minimaal 2 jaar bewaard. Daarna worden ze vernietigd. Alleen in het geval van een klachtenprocedure kan een gesprek langer worden bewaard. Er gelden stikte regels voor het opnemen van gesprekken. Zo is het opnemen van de gesprekken gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Ook gelden er strenge regels voor het opnieuw afluisteren van gesprekken. Deze zijn vastgelegd in een protocol.

Dossier

Bij elk contact leggen wij de noodzakelijke gegevens vast. Uw huisarts ontvangt de volgende werkdag een verslag van wat er is gebeurd. Uw huisarts verwerkt die gegevens in uw dossier. Zo is uw huisarts goed op de hoogte en is uw dossier actueel. Wilt u weten wat er in uw dossier staat? Neem dan contact op met uw huisarts.

Toestemming

Onze huisartsenposten wisselen elektronisch gegevens uit met huisartsen en apotheken uit de regio. Als u daarvoor toestemming hebt gegeven aan uw huisarts, kunnen wij uw dossier bij uw huisarts elektronisch opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Wij krijgen dan een samenvatting uit uw dossier te zien waarin belangrijke gezondheidsinformatie staat. Zo zijn wij snel op de hoogte van uw actuele gegevens. Gebruikt u medicijnen? Dan kunnen wij via de dienstapotheek inzage krijgen over uw medicijngebruik. Ook dat kan alleen als u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven aan uw apotheek of apotheken. U kunt de toestemming geven bij een bezoek aan uw huisarts of apotheek. U kunt de toestemming ook online regelen via www.ikgeeftoestemming.nl.

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens volgens de wet Bescherming Persoonsgegevens. Smash heeft bovendien als tweede zorginstelling in Nederland het NEN 7510 certificaat ontvangen. Hiermee voldoen wij aan een aantal informatiebeveiligingsnormen die speciaal voor de zorgsector zijn opgesteld. Uw gegevens kunnen geanonimiseerd voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt.

Smash doet mee met de NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

Het doel van NIVEL Zorgregistraties is een landelijk beeld te geven van de gezondheid en het zorggebruik van de Nederlandse bevolking. Deze informatie is belangrijk om de gezondheidszorg beter te maken.

Welke gegevens worden verzameld?

Smash legt gegevens over gezondheidsklachten en behandelingen vast in zijn computersysteem. Deze gegevens worden door NIVEL Zorgregistraties gebruikt. Een uitgebreid overzicht van de gegevens die het NIVEL van Smash ontvangt staat op www.nivel.nl/zorgregistraties.

Privacy

Het NIVEL krijgt geen identificerende informatie zoals uw naam, adres, geboortedatum of uw Burgerservicenummer (BSN). Hierdoor zijn resultaten van het onderzoek nooit herleidbaar tot individuele personen. Het NIVEL besteedt veel zorg aan de bescherming van de privacy van patienten en zorgverleners en handelt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Het privacyreglement is te vinden op www.nivel.nl/zorgregistraties.

Bezwaar?

Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens kunt u dit laten weten aan Smash. In dat geval worden uw gegevens niet gebruikt voor NIVEL Zorgregistraties.

Werkwijze

Openingstijden

Maandag t/m Donderdag
17.00 - 08.00 uur

Weekend
Vrijdagmiddag 17.00 uur tot
maandagochtend 08.00 uur

Feestdagen
Vanaf 17.00 uur de dag ervoor tot 08.00
uur de dag erna