Uw privacy

Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (Wgbo) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, ambulancemeldkamer, apotheken en ziekenhuizen. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is.
Onze medewerkers en huisartsen raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

Ten behoeve van de kwaliteit van onze dienstverlening nemen wij telefoongesprekken op. Deze gesprekken worden na 24 maanden verwijderd. Alleen in geval van een klachtenprocedure kan een gesprek langer worden bewaard. Voor uw en onze veiligheid worden camerabeelden van de wachtruimte vastgelegd. Deze beelden worden na 4 dagen verwijderd. Wanneer zich een incident heeft voorgedaan kunnen de relevante beelden worden veiliggesteld zodat deze beschikbaar blijven voor de verdere afhandeling van het incident.
Onze huisartsenposten wisselen elektronisch gegevens uit met huisartsen en apotheken uit de regio. Als u daarvoor toestemming heeft gegeven bij uw huisarts, kunnen wij uw dossier bij uw huisarts elektronisch opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Wij krijgen dan een samenvatting uit uw dossier te zien waarin belangrijke gezondheidsinformatie staat. Zo zijn wij snel op de hoogte van uw actuele gegevens. Gebruikt uw medicijnen? Dan kunnen wij via de dienstapotheek inzage krijgen over uw medicijngebruik. Dit kan alleen als u vooraf toestemming heeft gegeven aan uw apotheek. Dit kunt u doen bij een bezoek of online via www.ikgeeftoestemming.nl.
Bij huidproblemen hebben patiënten de optie om via de dienst Whatsapp foto’s te sturen naar het callcenter. De foto’s worden alleen gebruikt voor snellere en accuratere triage of diagnose.
Whatsapp beveiligt berichtverkeer zo dat de berichten uitsluitend zijn te lezen door de verzender en de ontvanger. De foto’s worden binnen een dag verwijderd. Echter raden wij af om foto’s te sturen waaruit uw identiteit kan worden afgeleid.
Bij gebruik van de dienst door minderjarigen tot 16 jaar is de toestemming van ouders of voogd verplicht.

Bij het gebruik van de website worden er technische cookies geplaatst. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert.
Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging.
Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij doen mee met de NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Het doel van NIVEL Zorgregistraties is een landelijk beeld te geven van de gezondheid en het zorggebruik van de Nederlandse bevolking. Deze informatie is belangrijk om de gezondheidszorg beter te maken. Het privacyreglement is te vinden op www.nivel.nl/zorgregistraties. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens kunt u dit ons laten weten. In dat geval worden uw gegevens niet gebruikt voor NIVEL Zorgregistraties.

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met onze coördinator informatiebeveiliging.

Bij elk contact leggen wij de noodzakelijke gegevens vast. Uw huisarts ontvangt de volgende werkdag een verslag van wat er is gebeurd. Uw huisarts verwerkt die gegevens in uw dossier. Zo is uw huisarts goed op de hoogte en uw dossier actueel. Wilt u weten wat er in uw dossier staat? Neem dan contact op met uw huisarts.
Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze coördinator informatiebeveiliging Sandra Huisman. U kunt haar bereiken door een mail te sturen naar shuisman@smashaaglanden.nl. Mocht u er met onze coördinator informatiebeveiliging niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Versie 1.2, mei 2018

Werkwijze

Openingstijden

 

Callcenter maandag t/m donderdag
17.00 – 08.00 uur

Callcenter weekend
Vrijdagmiddag 17.00 uur tot
maandagochtend 08.00 uur

Callcenter feestdagen
Vanaf 17.00 uur de dag ervoor tot 08.00
uur de dag erna

Openingstijden huisartsenposten

Antoniushove
Maandag tot en met vrijdag van 17:00 – 24:00 uur
In de weekenden en op feestdagen van 08:00 – 24:00 uur.

Westeinde
Maandag tot en met donderdag van 17:00 – 24:00
In het weekeinde: zaterdag en zondag 08:00-24:00 uur
Op feestdagen: Vanaf 8:00 de dag ervoor tot 24:00 uur de dag erna

Haga
Maandag tot en met donderdag van 17:00 – 08:00
In het weekeinde: van vrijdag 17:00 uur tot maandag 08:00 uur
Op feestdagen: Vanaf 17:00 de dag ervoor tot 08:00 uur de dag erna